Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn een vereenvoudigde samenvatting van de Algemene Voorwaarden van Mediaraven vzw. Lees het integrale document voor alle details.

1. Definities

 • Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Account: toegang tot de hostingdiensten van Mediaraven vzw
 • Gebruiker: (klant) de natuurlijke persoon of rechtspersoon (vereniging, vzw) die de hosting en/of e-mail account bestelde en die het gebruiksrecht over de server ruimte verkreeg
 • De hostingdienst: de door Mediaraven vzw aangeboden ruimten op zijn internetserver(s) (inclusief)
 • Login of gebruikersnaam: de identificatiecode die de gebruiker toegang geeft tot zijn account(s) op de server(s) van Mediaraven vzw
 • Wachtwoord: het wachtwoord dat de gebruiker nodig heeft voor toegang tot zijn account(s) op de server(s) van Mediaraven vzw
 • Webserver: de computer(s) hardware en systeemsoftware (OS) en alle andere software nodig om de hostingdienst te kunnen aanbieden
 • Mediaraven Hosting: de hostingdienst aangeboden door Mediaraven vzw, Smidsestraat 130, 9000 Gent

2. Algemeen

De gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Mediaraven vzw en de gebruiker, vanaf diens aanvraag van een account of hostingdienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op de daarmee verband houdende rechtshandelingen. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook geuit en in welke vorm dan ook, zullen onderworpen worden aan de Handelsrechtbank van Gent.

De gebruiker aanvaardt dat de communicatie per e-mail die plaatsvindt tussen de gebruiker en Mediaraven vzw dezelfde bewijswaarde heeft als schriftelijke ondertekende briefwisseling.

Mediaraven vzw behoudt het recht om zonder waarschuwing deze gebruiksovereenkomst aan te passen.

Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig worden verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.

De overeenkomst is niet overdraagbaar. Het is de gebruiker niet toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren/verkopen of ter beschikking te stellen.

3. Diensten

Het gebruik van scripts of andere programma's op de server(s) van Mediaraven vzw is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server(s) niet in gevaar brengt. Dit valt onder de ontegensprekelijke beoordeling van Mediaraven vzw.

Indien gedurende een periode van een jaar de gratis website niet meer is aangepast of er geen gebruik meer van gemaakt wordt, zal de website, na verwittiging, verwijderd worden.

Indien gedurende een maand een nieuw gratis account niet gebruikt wordt, zal deze account verwijderd worden.

De aangeboden scripts en software worden ter beschikking gesteld aan de gebruikers. Ze blijven echter eigendom van Mediaraven vzw en mogen met toestemming en bronvermelding overgenomen worden.

4. Voorwaarden voor toegang tot de diensten

De hostingdienst is enkel ter beschikking voor het jeugdwerk. De inhoud (content) is beperkt tot het jeugdwerk. Mediaraven vzw heeft het recht om aanvragen te weigeren.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, zal de account afgesloten worden. Mediaraven vzw heeft het recht dit zonder verwittiging uit te voeren.

5. Gedrag van de gebruiker

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die internet gebruikers hebben ontwikkeld bekend als Netiquette en zal deze regels eerbiedigen.

6. Privacy en vertrouwelijkheid

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 kunnen de organisaties of medewerkers ten allen tijde hun gegevens inkijken en eventueel wijzigen.

Mediaraven vzw zal de adresgegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie.

7. Vergoeding, betaling, duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De gebruiker is aan Mediaraven vzw de volgende vergoedingen verschuldigd tegen de daarvoor geldende tarieven:
  • jaarlijks het vast huurgeld voor het beschikbaar stellen van de hostingdienst(en);
  • de kosten voor het gebruik van bijkomende diensten.
 2. Mediaraven vzw is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft, zal Mediaraven vzw de gebruiker dit ten minste 1 maand vooraf meedelen. De gebruiker heeft dan het recht de account met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen.
 3. De rekeningafschriften en facturen worden door Mediaraven vzw geldig verzonden naar het adres dat de gebruiker oorspronkelijk heeft opgegeven. De gebruiker verbindt er zich toe zijn gegevens op de website van Mediaraven vzw (https://www.mediaraven.be) up to date te houden.
 4. De hostingdienst voor betalende pakketten wordt geactiveerd van zodra we de betaling ontvangen hebben. Van zodra de account werd geactiveerd of eventuele domeinnamen werden geregistreerd, beschikt de gebruiker niet meer over het recht om af te zien van de aankoop en kan deze dus niet langer beroepen op het verzakingsrecht.
 5. De hostingtermijn loopt vanaf de dag van activering en dit voor de termijn van een jaar. Deze termijn wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Je kan je hosting opzeggen door een ticket aan te maken via de Helpdesk met vermelding van je Jnet-nummer en domeinnaam. Mediaraven vzw bevestigt de opzegging via mail. Opzeggen van je hosting moet minimaal 20 dagen voor de vernieuwingsmaand van je hosting, zoniet blijft het jaarlijks abonnementsgeld verschuldigd.
 6. Uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de hostingtermijn dient de gebruiker betaald te hebben, zoniet kunnen we niet garanderen dat na de vervaldag je domeinnaam en account nog actief zullen zijn.

8. Beperkingen van de aansprakelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van een back-up van de gegevens in de toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan Mediaraven vzw verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van je gegevens op onze webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist.

De hosting diensten van Mediaraven vzw worden aangeboden op een “as is” basis. Mediaraven vzw verleent geen expliciete noch impliciete garantie dat het gebruik van de hostingdiensten ononderbroken of zonder gebreken zal zijn. Mediaraven vzw wijst elke aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af. Mediaraven vzw verleent geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de hostingdiensten beantwoorden aan de door de gebruiker vooropgestelde doelstellingen.

Mediaraven vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld:

 • Gebreken, onderbrekingen, storingen, vernietigingen, diefstal, fouten, versperring en alle door een derde veroorzaakte beschadigingen aan het informaticasysteem.
 • Het gebruik van de hostingdienst(en) door een niet-bevoegd persoon of een persoon die niet de toestemming heeft van de gebruiker tengevolge van de verspreiding of het verlies van het wachtwoord van de gebruiker of zijn onachtzaamheid of ten gevolge van diefstal van zijn wachtwoord (hacking).

9. Overmacht

Onder overmacht verstaan we al het geen hieromtrent in de wet staat.

10. Fair Use Policy

Mediaraven Hosting wil je de ruimte geven om je hosting te gebruiken volgens de noden van je organisatie. Om misbruik te voorkomen hebben we een enkele spelregels vastgelegd.

 • Indien je meer dan 5 GB dataverkeer per maand gebruikt, zal extra dataverkeer aangerekend worden aan € 2,00/GB/maand.
 • Elke gebruiker streeft ernaar om geen bandbreedte, mailforwarders, mailgroepen, mailinglijsten en databases onnodig te verspillen.